องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

 

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ


นางพิมพ์ประไพ จันฟุ่น
รองปลัด อบต.ผาตอ


ส.ต.ต.หญิงนวรัตน์ ตนะทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอรอรงค์  ขันแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส.กาญจนา เดชณรงค์
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ


นางกาญจนา   เตชนันท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 สิบเอกสรรพวุธ ณ ลำปาง
นักจัดการงานทั่วไป

จ.อ.พงศกร  วงศ์ใจ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายรุ่ง   ไชยสลี
พนักงานขับรถ


นายศรีรัตน์   ใบยา
พนักงานสูบน้ำ


นางลำดวน   นิลแก้ว
ภารโรง


นางจารุณี   ไชยคำ
แม่บ้าน


นายประเสริฐ  วงค์สาร
พนักงานขับรถ 

 

 

นายภูรินทร์   ทานัน
เจ้าพนักงานดับเพลิง

     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.