องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

 

1
นางจันทร์เพ็ญ  อะทะ
ายก อบต.ผาตอ

                          โทร.0872074726

 

2
นายนิรันทร์   วงศ์สาร
รองนายก 

                          โทร.088-4096760


นายเดช  ไชยสลี
รองนายก

                        โทร.088-4048573


นายวุฒิชัย   ใบยา
เลขานุการ 

                       โทร.095-6347257

1. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

                                                                                                                                            2. คำแถลงนโยบาย

 

 

               

  ข้อมุูลผู้บริหารส่วนข้าราชการประจำ 

 

 

                -ว่าง-

               ปลัด อบต.ผาตอ

 

          

             นางพิมพ์ประไพ   จันฟุ่น       

       รองปลัด อบต.ผาตอ

                                                                                                        โทร.092-5365932

 

                                                                                                                 นายสมควร  ปรมปัญญาวรกุล

                                                                                                                     ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                                                                                    โทร.091-8796292

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                    นางนุชรีพร  ปัญญาวงค์ 

                                                                                                                   ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                                                                    โทร.089-9980522

 

                                                                                        

                                                                                    นายเฉลิมรัฐ   มุขเพชร                   ส.ต.ต.หญิงนวรัตน์   ตนะทิพย์

                                                                                      ผู้อำนวยการกองการศึกษา                      หัวหน้าสำนักปลัด

                                                                                        โทร.098-7696599                           โทร.089-5561466

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.