องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง


Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/www/virtual/chiangklang.org/phatorlocal_org/htdocs/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 0

คู่มือพลเมืองคุณภาพ

สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้วางกรอบยุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานการมีส่วนร่วมในการสร้างพลเมืองคุณภาพ ด้วยการจัดทำหลักสูตรคู่มือพลเมืองคุณภาพ ที่ประกอบด้วยสาระสำคัญใน ๔ เรื่อง คือ ๑. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒. การเป็นพลเมืองคุณภาพ ๓. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง และ ๔. ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หรือ ศส.ปชต. องค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ การจะนำความรู้เหล่านี้ไปสู่ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศได้นั้น ก็ต้องมีวิทยากรทำหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบวิทยากรกระบวนการ ( Facilitators ) ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรจาก 6 หน่วยงานพันธมิตร คือ กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นแกนนำภาคประชาชนจะเป็นกลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ อีกทั้งแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพนี้ ก็ยังจะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านการสาธารณสุข ในระยะอันใกล้นี้ รายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงสาระสำคัญของหลักสูตรการสร้างพลเมืองนี้ จะสามารถติดตามได้จากช่องทางเว็ปไซด์นี้ หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 02 1418540 โทรสาร 02 1438594

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.