องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

- บัญชีรายชื่อ

- รายละเอียดประมาณรายจ่าย (แผนงานบริหารงานท้่วไป)

- รายละเอียดประมาณรายจ่าย (แผนการศึกษา)

- รายละเอียดประมาณรายจ่าย (แผนงานสาธารณสุข)

- รายละเอียดประมาณรายจ่าย (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

- รายละเอียดประมาณรายจ่าย (แผนงานเคหะและชุมชน)

- รายละเอียดประมาณรายจ่าย (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- รายละเอียดประมาณรายจ่าย (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

- รายละเอียดประมาณรายจ่าย (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

- รายละเอียดประมาณรายจ่าย (แผนงานการเกษตร)

- รายละเอียดประมาณรายจ่าย (แผนงานงบกลาง)

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.