คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหาร

คำสั่งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การมอบหมายการปฎิบัติงาน