1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561