1. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

2. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538

3. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

4. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสวนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546

5. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546

6. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552