1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้ผู้พิการ ของ อปท. พ.ศ.2553

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้ผู้พิการ ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559