โครงการคนดีศรีผาตอ

คำสั่งคณะทำงานร่วมดำเนินการโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่่นตำบลผาตอ 64

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

 คำสั่งแต่งตั้งชุดปฎิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บันทึกการประชุมประจำเดือน