ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการคอร์รับชั

ประกาศมาตรการจัดการกรณีพบการรับแจ้งหรือการรับทราบการทุจริต

โครงการคนดีศรีผาตอ 63

แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ อบต.ผาตอ เรื่องประมวลผลจริยธรรม