ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับปชั่น