องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

- กรอบแผนอัตรากำลัง

- คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการเจ้าหน้าที่ในการรับคำร้อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ

- คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการเจ้าหน้าที่ในการรับคำร้อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- บันทึกการประชุมประจำเดือนแสดงถึงความโปร่งใส

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ งบ 62

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สูงอายุ ปีงบ 62

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.