องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

- ประชุมประจำเดือน อบต.ผาตอ (มี.ค.63)

- ประชุมประจำเดือน อบต.ผาตอ (เม.ย.63)

- กรอบแผนอัตรากำลัง

- คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการเจ้าหน้าที่ในการรับคำร้อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ

- คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการเจ้าหน้าที่ในการรับคำร้อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- บันทึกการประชุมประจำเดือนแสดงถึงความโปร่งใส

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ งบ 62

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สูงอายุ ปีงบ 62

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูอตัวยูบ้านน้ำพุ (งบ)63

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการรปรับปรุงและขยายระบบประปาหมู่บ้าน แหน 2 (งบ 63)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) (63)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กแยกข้างทางสายหนองบัว (63)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสติมเหล็กบ้านนาหนุน 2(63)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.

- ประจำประจำเดือน อบต.(ม.ค.63)

- ประชุมประจำเดือน อบต. (ก.พ.63)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.

- แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ จนท.รับคำร้องและคณะกรรมกาตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการ (63)

- แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ จนท.รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ (63)

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.