องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

1. รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2. รับชำระภาษีป้าย

3. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสูขภาพ

4. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

5. ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

6. จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

7. จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมการค้า

8. จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจะทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

9. จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมการค้า

10. จะทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและร่วมกิจการร่วมค้า

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.