องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

รายได้
        มีประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อคน ต่อปี
อาชีพ
        ประชากรตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังวัดน่าน มีรายได้มาจากการเกษตรเป็นรายได้หลัก ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว ใบยาสูบ ข้าวโพด และพืชผักผลไม้ต่างๆ เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย
หน่วยธุรกิจและบริการ
    - ธนาคาร - แห่ง - โรงแรม - แห่ง
    - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 12 แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
    - โรงสี 12 แห่ง - ร้านอาหาร (ก๋วยเตี๋ยว) 2 แห่ง
    - ร้านขายของชำ 27 แห่ง
    -  โรงบ่มใบยาสูบ                 จำนวน   1  แห่ง
    -  ร้านค้าที่จดทะเบียนการค้า   จำนวน   5  แห่ง
    -  ร้านซ่อมรถ                      จำนวน   4  แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.