องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

  ตำบลผาตอแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  5,397  คน  แยกเป็นชาย จำนวน  2,736  คน  แยกเป็นหญิง  2,661  คน  จำนวนหลังคาเรือน   1,340  หลังคาเรือน  แยกรายหมู่บ้านดังนี้

ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

(หลังคาเรือน)

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

วังทอง

91

145

138

283

 

2

นาหนุน 2

181

259

275

534

 

3

แหน 2

214

409

350

759

 

4

น้ำพุ

91

179

186

365

 

5

น้ำโมง

179

354

347

701

 

6

สบเป็ด

286

934

941

1,875

 

7

นาหนุน 3

320

455

456

911

 

 

     

จำนวนหมู่บ้าน   มีทั้งหมด   7  หมู่บ้าน  ได้แก่
บ้านวังทอง  หมู่ที่  1
    1.1  จำนวนประชากร   ชาวบ้านวังทองอพยพมาจาก   เมืองเชียงแล  ประมาณปี   พ. ศ. 2478  
    1.2  การคมนาคม เริ่มต้น  จากอำเภอเมืองน่าน ตามทางหลวงหมายเลข  1081  (อำเภอเมือง – อำเภอท่าวังผา)  ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 1148 (อำเภอท่าวังผา–อำเภอเชียงคำ)  อีกประมาณ 7  กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ  1  กิโลเมตร  จึงจะถึง บ้านวังทอง
    1.3  สาธารณูปโภคพื้นฐาน  ไฟฟ้า  ,  ถนนคอนกรีตถึงหมู่บ้าน , โทรศัพท์
    1.4  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายบุญส่ง  ภาพติ๊บ
    1.5  การประกอบอาชีพและรายได้   อาชีพหลักคือการเกษตร  อาชีพรองคือรับจ้าง

บ้านนาหนุน 2  หมู่ที่   2
    1.1  จำนวนประชากร    ชาวบ้านนาหนุน  2  อพยพมาจาก สิบสองปันนา  เมืองหงสา  สปป. ลาว  ประมาณ ปีพ.ศ.  1292
    1.2  การคมนาคม    เริ่มต้นจากอำเภอเมืองน่าน ตามทางหลวงหมายเลข1081(อำเภอเมือง–อำเภอท่าวังผา)  ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร  จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 1148 (อำเภอท่าวังผา – อำเภอเชียงคำ)  อีกประมาณ  2  กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายจึงถึงบ้านนาหนุน  2              
    1.3  สาธารณูปโภคพื้นฐาน    ไฟฟ้า  ,  ถนนคอนกรีตถึงหมู่บ้าน , โทรศัพท์ , โรงเรียนประถมศึกษา
    1.4  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายประชิน   ใบยา
    1.5  การประกอบอาชีพและรายได้  อาชีพหลักคือการเกษตร  อาชีพรองคือรับจ้าง

บ้านแหน  2  หมู่ที่  3
     1.1  จำนวนประชากร  ชาวบ้านแหน  2  มีทั้งชนพื้นเมือง และชาวเมี่ยน  อพยพมาจาก ต.แงง  อ. ปัว  จ. น่าน  ประมาณ ปี พ.ศ.  2440
     1.2  การคมนาคม     เริ่มต้นจากอำเภอเมืองน่าน ตามทางหลวงหมายเลข 1081 (อำเภอเมือง – อำเภอท่าวังผา)  ระยะทางประมาณ  45   กิโลเมตร  จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข   1148   (อำเภอท่าวังผา – อำเภอเชียงคำ)  อีกประมาณ 8  กิโลเมตร จึงถึงบ้านแหน    2              
    1.3  สาธารณูปโภคพื้นฐาน   ไฟฟ้า  ,  ถนนคอนกรีตถึงหมู่บ้าน , โทรศัพท์ ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหน 2
    1.4  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายธีรวัฒน์ ทาเป๊ก  
    1.5  การประกอบอาชีพและรายได้    อาชีพหลักคือการเกษตร  อาชีพรองคือรับจ้าง

บ้านน้ำพุ     หมู่ที่  4
    1.1  จำนวนประชากร  ชาวบ้านน้ำพุ   เป็นชนพื้นเมือง  
    1.2  การคมนาคม     เริ่มต้นจากอำเภอเมืองน่าน ตามทางหลวงหมายเลข 1081 (อำเภอเมือง – อำเภอท่าวังผา)  ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร  จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข  1148  (อำเภอท่าวังผา – อำเภอเชียงคำ)  อีกประมาณ 12  กิโลเมตร จึงถึงบ้านน้ำพุ            
    1.3  สาธารณูปโภคพื้นฐาน   ไฟฟ้า  ,  ถนนคอนกรีตถึงหมู่บ้าน , โทรศัพท์             
    1.4  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายวัฒนา  กันยะ    
    1.5  การประกอบอาชีพและรายได้   อาชีพหลักคือการเกษตร  อาชีพรองคือรับจ้าง

                         บ้านน้ำโมง   หมู่ที่  5
    1.1  จำนวนประชากร   ชาวบ้านน้ำโมง   มีทั้งชาวขมุและชาวเมี่ยน  อพยพมาจาก บ้านเชียงแข็ง อ. เมือง    จ.  น่าน  ประมาณ  พ.ศ.  2361

    1.2  การคมนาคม    เริ่มต้นจากอำเภอเมืองน่าน ตามทางหลวงหมายเลข 1081 (อำเภอเมือง–อำเภอท่าวังผา)  ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร  จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข  1148  (อำเภอท่าวังผา – อำเภอเชียงคำ)  อีกประมาณ 16  กิโลเมตร จึงถึงบ้านน้ำโมง              
    1.3  สาธารณูปโภคพื้นฐาน  ไฟฟ้า  ,  ถนนคอนกรีตถึงหมู่บ้าน , โทรศัพท์ , โรงเรียนประถมศึกษา ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโมง   
    1.4  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายบุญล้อม   ช่างอินทร์    
    1.5  การประกอบอาชีพและรายได้  อาชีพหลักคือการเกษตร  อาชีพรองคือรับจ้าง

  บ้านสบเป็ด  หมู่ที่ 6  
    1.1  จำนวนประชากร  ชาวบ้านสบเป็ด มีทั้งชาวม้งและชาวเมี่ยน อพยพมาจาก บ้านขุนน้ำพริก อ.สองแคว  จ.  น่าน  ประมาณ ปี  พ.ศ.  2515
    1.2  การคมนาคม     เริ่มต้นจากอำเภอเมืองน่าน ตามทางหลวงหมายเลข 1081 (อำเภอเมือง – อำเภอท่าวังผา)  ระยะทางประมาณ  45  กิโลเมตร   จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข  1148  (อำเภอท่าวังผา – อำเภอเชียงคำ)  อีกประมาณ   18  กิโลเมตร จึงถึงบ้านสบเป็ด                              
    1.3  สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า  ,  ถนนคอนกรีตถึงหมู่บ้าน , โทรศัพท์ , โรงเรียนประถมศึกษา               
    1.4  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์    แซ่ว่าง
    1.5  การประกอบอาชีพและรายได้  อาชีพหลักคือการเกษตร  อาชีพรองคือรับจ้าง

      บ้านนาหนุน 3  หมู่ที่  7
    1.1  จำนวนประชากร   ชาวบ้านนาหนุน  3  อพยพมาจาก สิบสองปันนา  เมืองหงสา  สปป. ลาว  ประมาณ
ปี  พ.ศ.  1292
    1.2  การคมนาคม     เริ่มต้นจากอำเภอเมืองน่าน ตามทางหลวงหมายเลข 1081 (อำเภอเมือง – อำเภอท่าวังผา) ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร  จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข  1148
(อำเภอท่าวังผา – อำเภอเชียงคำ)  อีกประมาณ 3  กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายจึงถึงบ้านนาหนุน  3              
    1.3  สาธารณูปโภคพื้นฐาน    ไฟฟ้า  ,  ถนนคอนกรีตถึงหมู่บ้าน , โทรศัพท์ , โรงเรียนประถมศึกษา ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาตอ
    1.4  ชื่อกำนัน    นายเสถียร  ทะนิต๊ะ  
    1.5  การประกอบอาชีพและรายได้     อาชีพหลักคือการเกษตร  อาชีพรองคือรับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.