องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
     (ก) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

          มาตรา 74 ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

          ในการจัดเก็บบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามวรรคหนึ่ง ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอำนาจและหน้าที่ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่และกฎหมายว่า ด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจและหน้าที่ดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นของรัฐ ดำเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดในมาตรา 81

          มาตรา 75 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้
จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

         มาตรา 76 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเก็บ ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่า ธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้
          (1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล
          (2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล
          (3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่นการพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล
การ เสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตาม กฎหมายว่าด้วยการนั้น

          มาตรา 77 รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล เงินอากร
ประทาน บัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บใน องค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

          มาตรา 78 ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตาม
กฎหมาย ว่าด้วยปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนตำบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง

          มาตรา 79 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้
แบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

         มาตรา 80 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กำหนดเป็นอัตรามูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้
         (1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์
         (2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
เก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร

          มาตรา 81 องค์การบริหารส่วนตำบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษี
อากร หรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ ในกรณีเช่นนี้เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

         มาตรา 82 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

          - รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
          - รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบล
          - รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
         - ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้
          - เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้
          - รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
          - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
          - รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล
           มาตรา 83 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติ
บุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 84 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 85 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1.    เงินเดือน
2.    ค่าจ้าง
3.    เงินค่าตอบแทนอื่นๆ
4.    ค่าใช้สอย
5.    ค่าวัสดุ
6.    ค่าครุภัณฑ์
7.    ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
8.    ค่าสาธารณูปโภค
9.    เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
10.    รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

 

ตาราง : แสดงรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2551-2553
  

รายรับ

2553

2554

255

รายได้จัดเก็บ

     

- หมวดภาษีอากร

84,600

116,662.25

114,382.59

- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต

33,900

4,705

28,412.37

- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

30,000

10,923.56

84,393.49

- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

61,000

52,370

43,155

รวมรายได้จัดเก็บ

209,500

184,660.81

270,343.45

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

     

- หมวดภาษีอากร

7,306,750

 8,638,804.02

10,367,679.56

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

7,306,750

8,638,804.02

10,367,679.56

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.

     

- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

7,483,750

16,011,750.83

7,532,109.68

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.

7,483,750

16,011,750.83

7,532,109.68

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

-

-

-

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

-

-

-

รวม

15,209,500

24,835,215.66

18,170,132.69

 

 

(ข) รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
มาตรา 85 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1.    เงินเดือน
2.    ค่าจ้าง
3.    เงินค่าตอบแทนอื่นๆ
4.    ค่าใช้สอย
5.    ค่าวัสดุ
6.    ค่าครุภัณฑ์
7.    ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
8.    ค่าสาธารณูปโภค
9.    เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
10.    รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

ตาราง : แสดงรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
     

งบรายจ่าย

รายจ่ายจริง2553

รายจ่ายจริง2554

รายจ่ายจริง2555

1. รายจ่ายงบกลาง

1,607,871

1,406,190

674,811

2. รายจ่ายงบบุคลากร

 4,549,128

4,318,290

6,063,280

3. รายจ่ายงบดำเนินการ

4,863,481

2,922,600

4,244,640.17

4. รายจ่ายงบลงทุน

902,780

-

-

5. รายจ่ายงบรายอื่น

742,140

1,797,960

2,038,600

6. รายจ่ายงบเงินอุดหนุน

2,334,600

4,903,580

1,819,300

รวมรายจ่าย

15,000,000

15,348,620

14,840,631.17

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.