องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

index1230

วิสัยทัศน์
             สังคมอยุู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม    และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
  
ที่ตั้งและประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
       องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 บ้านวังทอง ตำบลผาตอ  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าวังผา 7 กิโลเมตร เดิมเป็นสภาตำบลตั้งขึ้นตาม  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกะทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ 2540 

เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ      มีทั้งหมด ประมาณ  53.985  ตารางกิโลเมตร หรือ 33,724.22 ไร่ 
แยกเป็น
        -  พื้นที่ทำการเกษตร      23,595.54   ไร่
        -  พื้นที่ป่า                   9,778.03   ไร่
        -  พื้นที่หมู่บ้าน                 174.91   ไร่
        -  พื้นที่แหล่งน้ำ                 85.72    ไร่

 
ที่ตั้งและอาณาเขต
ภูมิประเทศ   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นที่ราบลุ่ม         
-    ทิศเหนือ         ติดต่อ     อำเภอสองแคว และอำเภอเชียงกลาง
-    ทิศตะวันออก   ติดต่อ     ตำบลเจดีย์ชัย  อำเภอปัว
-    ทิศใต้  ติดต่อ   ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
-    ทิศตะวันตก     ติดต่อ     ตำบลแสนทอง และตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.