องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

วัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ จำนวน 3 แห่ง อารามสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง
     1. วัดราษฎร์อุดม บ้านนาหนุน 2 หมู่ที่ 2 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
     2. วัดบ้านแหน 2  บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
     3. วัดบ้านวังทอง บ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
     4. อารามสงฆ์บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
     5. อารามสงฆ์บ้านน้ำโมง บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
     6. คริสตจักรบ้านน้ำโมง บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่
     1) ประเพณีแข่งเรือประเพณีตำบลผาตอ-แสนทอง ช่วงประมาณเดือน เมษายน ของทุกปี
     2) งานประเพณีทำบุญพระธาตุเจดีย์ศรีอุดมมงคล ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี
     3) ประเพณีสงกรานต์ ช่วงประมาณเดือนเมษายน ของทุกปี
     4) ประเพณีลอยกระทง ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
     5) งานประเพณีปีใหม่ม้ง ช่วงประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.