องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แหล่งน้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ที่เป็นลำห้วย ลำธาร สระ
1. บ้านวังทอง หมู่ที่ 1
   - ห้วยปู          กว้าง    15  เมตร    ยาว    3000  เมตร
   - ห้วยขวา        กว้าง    15  เมตร    ยาว    2000  เมตร
   - ห้วยเย็น        กว้าง    10  เมตร    ยาว    1000  เมตร
   - ห้วนน้ำแหน    กว้าง    10  เมตร    ยาว    2000  เมตร
   - ห้วยน้ำย่อย     กว้าง    10  เมตร    ยาว    1000  เมตร
   - ห้วยกอดป่าโปง  กว้าง  10  เมตร    ยาว    1000  เมตร   
2. บ้านนาหนุน 2 หมู่ที่ 2
   - ห้วยดง        กว้าง    2  เมตร        ยาว      500  เมตร
   - ห้วยแพะดินแดง    กว้าง    2  เมตร        ยาว    1000  เมตร
   - ห้วยบวกป๋อเตอะ    กว้าง   1  เมตร        ยาว    1000  เมตร
   - สระหนองบัวล่าง
3. บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3
   - ห้วยมะหลอด  กว้าง    10  เมตร    ยาว    2000  เมตร
   - ห้วยดีหมี       กว้าง      6  เมตร    ยาว    4000  เมตร
   - ห้วยย่าง        กว้าง      6  เมตร    ยาว    3500  เมตร
   - ห้วยข่อย       กว้าง      4  เมตร    ยาว    3000  เมตร
   - ห้วยฝาด       กว้าง      5  เมตร    ยาว    1500  เมตร
   - ห้วยปุ          กว้าง      6  เมตร    ยาว    4000  เมตร
   - ห้วยโปร่ง       กว้าง     7  เมตร    ยาว    1000  เมตร
   - สระหนองเขียว
4. บ้านน้ำพุ  หมู่ที่ 4
   - ห้วยโปร่ง       กว้าง    ยาว    1000  เมตร
   - ห้วยต้นผาง     กว้าง    ยาว    1000  เมตร
   - ห้วยเสือ        กว้าง    ยาว    1500  เมตร
   - ห้วยป่าเมี่ยง    กว้าง    ยาว    1800  เมตร
- ห้วยโป่งก้า        กว้าง    ยาว    1000  เมตร
- ห้วยปู             กว้าง    ยาว    1000  เมตร
   - ห้วยหินปอน   กว้าง    ยาว      800  เมตร
   - ห้วยใน        กว้าง    ยาว    1600  เมตร
   - ห้วยตาด       กว้าง    ยาว    1500  เมตร
   - ห้วยบวกส้าน  กว้าง    ยาว     500  เมตร
   - ห้วยผาจา      กว้าง    ยาว    3000  เมตร
   - สระห้วยฝาง
5. บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5
   - ห้วยช้าง       กว้าง    5  เมตร        ยาว    2000  เมตร
   - ห้วยจิง        กว้าง    5  เมตร        ยาว    3000  เมตร
   - ห้วยเขิน      กว้าง    6  เมตร        ยาว    4000  เมตร
6. บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6
   - ห้วยสบเป็ด   กว้าง    2.5  เมตร    ยาว    3000  เมตร
   - ห้วยไต๋        กว้าง    2.5  เมตร    ยาว    3500  เมตร
7. บ้านนาหนุน 3 หมู่ที่ 7
   - ห้วยก๊อตหญ้าไชย        กว้าง    3  เมตร      ยาว    1200  เมตร
   - ห้วยเก้ามะค่าสายเหนือ  กว้าง    2.5  เมตร    ยาว      500  เมตร
   - ห้วยเก้ามะค่าสายใต้      กว้าง    2.5  เมตร    ยาว      600  เมตร
   - ห้วยมะก่าว        กว้าง    2.5  เมตร    ยาว    1250  เมตร
   - ห้วยลึก            กว้าง    2  เมตร      ยาว      500  เมตร
   - สระหนองอ้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.