องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

1. การคมนาคม-ขนส่ง
        1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (สายท่าวังผา-เชียงคำ จังหวัดพะเยา
        2.2 ข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ตำบลผาตอ

 ที่

องค์กร

 ถนน คสล. (ม)

ถนนลาดยาง (ม)

 ถนนลูกรัง (ม)

1

อบต.ผาตอ

-

972

10,999

 

2. ข้อมูลไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลผาตอ

ที่

องค์กร

 มีแล้ว (โคม)

ต้องการเพิ่ม (โคม)

1

อบต.ผาตอ

210

105

3. ประปา
        3.1 ระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอมีประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง คือ
        3.2 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ 1 โดยมีแหล่งน้ำดิบจาก“ลำน้ำยาว” มีผู้ใช้น้ำประมาณ 80 หลังคาเรือน
        3.3 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหนุน 2 หมู่ที่ 2 มีแหล่งน้ำดิบจาก “ลำน้ำยาว” มีผู้ใช้น้ำจำนวน 2 หมู่ คือบ้านนาหนุน 2 หมู่ที่ 2 และบ้านนาหนุน 3 หมู่ที่ 7 ประมาณ 474 หลังคาเรือน
        3.4 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3 แหล่งน้ำดิบมาจาก “น้ำบ่อบาดาล” มีผู้ใช้น้ำประมาณ 197 หลังคาเรือน
        3.5 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 แหล่งน้ำดิบมาจาก “” มีผู้ใช้น้ำ 86 หลังคาเรือน
        3.6 ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5 แหล่งน้ำดิบมาจาก “ลำน้ำยาว” มีผู้ใช้น้ำประมาณ 170 หลังคาเรือน
4. ระบบประปาภูเขา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอมีประปาภูเขา 2 แห่ง คือ
        4.1.ระบบประปาภูเขาบ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5 แหล่งน้ำดิบมาจาก “น้ำห้วยจริง” มีผู้ใช้น้ำประมาณ 170 หลังคาเรือน
        4.2 ระบบประปาภูเขาบ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6 แหล่งน้ำดิบมาจาก “ห้วยสบเป็ด” มีผู้ใช้น้ำประมาณ 257 หลังคาเรือน

5. การสื่อสารและโทรคมนาคม
        - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตท่าวังผา 101 (ตำบลผาตอ) จำนวน 1 แห่ง
        - วิทยุสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ความถี่ 162.550 MHz
        - หอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน 7 แห่ง ครบทุกหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.