ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 1,เอกสารแนบ 2,เอกสารแนบ 3,เอกสารแนบ 4,เอกสารแนบ 5