อบต.ผาตอได้มีคำสั่งมอบอำนาจให้รองนายก อบต. และปลัด อบต.ลงนามในการอนุมัติ อนุญาต การปิดประกาศที่ดิน ตามตำสั่งแนบมาพร้อมนี้