อบต.ผาตอ ขอประชาสัมพันธ์มติมหาเถรสมาคม แนวทางการปฎิบัติการจัดการศพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019