ประกาศหลักสูตรและวิธีการแข่งขันเปลี่ยนสายงานทั่วไปดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

ระดับปฎิบัติการ