องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

         อบต.ผาตอ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมสืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 

         กิจกรรม

         - มอบรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น (คลังภูมิปัญญาท้องถิ่น)

         - อบรมให้ความรู้

         1.ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0

         2. และการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

         3. แนวทางการปฏิบัติในการปฏิบัติตามศาสนพิธีและประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น

         - การแสดงศิลปวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน

         - พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

กลุ้่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่ 1-7 ตำบลผาตอ คณะผู้บริหาร

ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลผ ผู้นำท้องที่ เด็กและเยาวชน

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.