องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับโอนพนักงาน ส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เขียนโดย สรรพวุธ 2
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เขียนโดย สรรพวุธ 17
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย phatorlocal 8
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย phatorlocal 42
จดหมายข่าว ถ้าไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีโทษอย่างไร เขียนโดย phatorlocal 66
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางถนน เขียนโดย phatorlocal 57
ประกาศการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ เขียนโดย phatorlocal 52
คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิิชย์ เขียนโดย phatorlocal 67
ประกาศการมอบอำนาจในการลงนาม อนุมัติ อนุญาต การปิดประกาศที่ดิน เขียนโดย phatorlocal 84
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 ที่ 7/2564 เขียนโดย phatorlocal 83

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.