ศพค.ผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสร้างความปลอดภัย ร่วมใจเฝ้าระวัง ป้องกันการกระทำด้วยควาารุนแรง

(เวทีถอดบทเรียน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562