ศพค.ผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดโครงการชุมชนสร้างความปลอดภัย เฝ้าระวัง ป้องกันการกระทำความรุนแรง

(เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างชุมชนปลอดภัย สื่อสารสัมพันธ์ สร้างวินัยเชิงบวก ไม่ใช้ความรุนแรง)

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562