ศพค.ผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสร้างความปลอดภัย ร่วมใจเฝ้าระวัง

ปัองกันการกระทำด้วยความรุนแรง (กิจกรรมการประชุมคณะทำงานฯ) ในวันที่ 25 มิ.ย.62