ศพค.ผาตอ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สำนักงาน พมจ.น่าน และ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการ

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลผาตอ ขึ้นระหว่างวันที่ 

27-28 ก.ย.61 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครอบครัวผู้สูงอายุ 

(คู่สามีภรรยา และผู้สูงอายุทั่วไป) คณะกรรมการ

ศพค.ผาตอ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ผาตอ