ศพค.ตำบลผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโีครงการแกนนำ เด็ก เยาวชน บุคคลในครอบครัว

ร่วมเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาความรุนแรง และการทุจริตประพฤติมิชอบในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำท้องที่ ผุ้นำท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม