องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ศพค.ตำบลผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโีครงการแกนนำ เด็ก เยาวชน บุคคลในครอบครัว

ร่วมเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาความรุนแรง และการทุจริตประพฤติมิชอบในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำท้องที่ ผุ้นำท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม

Login Form

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.