องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

          ศุูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำลผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการป้องกัน แก้ไขปั

และยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว ขึ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

โดยมีนางจันทร์เพ็ญ  อะทะ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลผาตอ เป็นประธาน

มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และคณะทำงานศูนย์พัฒนา

ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม รวม 120 คน

Login Form

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.