องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ศพค.ตำบลผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโีครงการแกนนำ เด็ก เยาวชน บุคคลในครอบครัว

ร่วมเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาความรุนแรง และการทุจริตประพฤติมิชอบในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำท้องที่ ผุ้นำท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม

          ศุูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำลผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการป้องกัน แก้ไขปั

และยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว ขึ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

โดยมีนางจันทร์เพ็ญ  อะทะ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลผาตอ เป็นประธาน

มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และคณะทำงานศูนย์พัฒนา

ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม รวม 120 คน

       ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลผาตอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

ได้จัดโครงการสร้างสายใยรักสานสัมพันธ์สู่ครอบครัวอบอ่น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.