องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

        ศพค.ผาตอ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สำนักงาน พมจ.น่าน และ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการ

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลผาตอ ขึ้นระหว่างวันที่ 

27-28 ก.ย.61 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครอบครัวผู้สูงอายุ 

(คู่สามีภรรยา และผู้สูงอายุทั่วไป) คณะกรรมการ

ศพค.ผาตอ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ผาตอ

ศพค.ตำบลผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโีครงการแกนนำ เด็ก เยาวชน บุคคลในครอบครัว

ร่วมเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาความรุนแรง และการทุจริตประพฤติมิชอบในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำท้องที่ ผุ้นำท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม

       ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลผาตอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

ได้จัดโครงการสร้างสายใยรักสานสัมพันธ์สู่ครอบครัวอบอ่น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

          ศุูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำลผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการป้องกัน แก้ไขปั

และยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว ขึ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

โดยมีนางจันทร์เพ็ญ  อะทะ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลผาตอ เป็นประธาน

มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และคณะทำงานศูนย์พัฒนา

ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม รวม 120 คน

Login Form

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.