วันที่ 14 กรกฎาคม  2564 อบต.ผาตอ ร่วมกับอำเภอท่าวังผา  และประชาชนบ้านนาหนุน 2 นาหนุน 3 ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดบ้านนาหนุน 2 และบ้านนาหนุน 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)