อบต.ผาตอ ดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผุู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2564 

ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

และได้รับความร่วมมือในการดำเนินการจาก คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นบ้านแหน 2 และ รพ.สต.แหน 2

และประชาชนบ้านแหน 2