อบต.ผาตอ ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผุ้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอาส)

ร่วมกับท่านนายก หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการ

และส่งต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ในปีงบประมาณ 2563