งานสาธารณสุข  อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงาน ที่สาธารณะหมู่บ้าน วัด อารามสงฆ์ และ รพ.สต.ในพื้นที่