อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มสตรีตำบลผาตอ (การประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ)

ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากตัวแทนกลุ่มสตรี จำนวน 7 หมุู่่บ้านในพื้นที่ ตำบลผาตอ

โดยดำเนินการในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ