วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  อบต.ผาตอนำโดยท่านนายกจันทร์เพ็ญ  อะทะ ร่วมกับ นายอำเภอท่าวังผาสาธารณสุขอำเภอท่าวังผาและทีมงาน ทีมงานจากโรงพยาบาลท่าวังผา พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.ผาตอที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วง) ณ บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6 พร้อมลงพื้นที่คัดกรองตรวจหาโรคติดเช้ื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้คำปรึกษาและแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน  ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ให้กับผุู้ประกอบการรับซื้อพร้อมคนงาน ประมาณ 30 คน