อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ มีท่านนายกจันทร์เพ็ญ  อะทะ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุเขตพื้นที่ตำบลผาตอ จำนวน 35 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และโรงพยาบาลท่าวังผา