อบต.ผาตอ นำโดยท่านนายจันทร์เพ็ญ  อะทะ คณะผู้บริหาร

พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศปกต.ผาตอ ดำเนินการล้างทำความ

สะอาดตลาดสดบ้านนาหนุน 2 และนาหนุน 3 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  (ครั้งที่ 2)