อบต.ผาตอ นำโดยคณะผุู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.ผาตอ

ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บ้านนาหนุน 3 และบ้านแหน 2 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมล้าง

ทำความสะอาดตลาดสด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019