อบต.ผาตอ ร่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลผาตอ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ

และพิการติดเตียง เพื่อมอบเงินและเครื่องอุปโภค และให้คำปรึกษาการดูแล

ด้านสุขภาพและปัญหาความต้องการด้านอื่นๆ