อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.ผาตอ

ขึ้นในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นจิตอาสา

ในพื้นที่ตำบลผาตอ ในการนีี้นายสุทัศน์  จิตตเวศชศาตร์ นายอำเภอท่าวังผา มาเป็นประธานใน

พิธีเปิดและปิด