อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผา มีการอำนวยความสะดวกให้กับผุู้สัญจรไปมา 

และให้คำปรึกษา บริการด้านอื่นๆ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564