บต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 27 มกราคม 2564  บริเวณถนนท่าวังผา-เชียงคำ โดยเริ่มจากบ้านแหน 2 ถึงลานค้าชุมชนบ้านน้ำพุ

โดยการนำของท่านนายกจันทร์เพ็ญ  อะทะ  คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ผาตอ ประชาชน อสม.

ผู้นำท้องที่ผุ้นำท้องถิ่นบ้านแหน 2 และบ้านน้ำพุ