อบต.ผาตอได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพ

การทำงาน ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น คณะผุ้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา