อบต.ผาตอ ดำเนินการการพ่นละอองฝอยเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย

โดยการนำของท่านนายกจันทร์เพ็ญ  อะทะ พร้อมทีมผู้บริหาร  ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา

และ ผอ.รส.สต.บ้านน้ำโมง