อบต.ผาตอ ดำเนินกิจกรรมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

ให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนให้กับผู้สุงอายุที่มีภาวะความยากลำบาก

ให้แก่ผู้สูงอายุรายนางบัว  กิตินัน  ราษฎรบ้านแหน 2 หมู่ที่ 3 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา 

             โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัวของผู้สูงอายุ

และได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร แรงงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ มณฑลทหารบกที่ 38

สภ.ท่าวังผา รพ.สต.บ้านแหน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนบ้านแหน 2